Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Bałtyk dla Wszystkich po raz drugi

Raport „Bałtyk dla Wszystkich” wydany przez Global Compact Poland w partnerstwie z Centrum Kompetencji PUŁAWY został zainaugurowany podczas Inicjatywy Bałtyckiej, debaty wysokiego szczebla w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei, organizowanej przez Global Compact Poland przy współpracy z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Global Compact Poland, będąc krajowym przedstawicielem Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ- UN Global Compact, zauważa istotę podejmowania dyskusji na te tematy ze względu na wagę jaką System ONZ przykłada w skali globalnej do przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatycznych, dbania o racjonalne zarządzanie zasobami wodnymi oraz o rozwój przyjaznego dla środowiska systemu transportowego.

Jak zauważa Mariusz Bober, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.:

Działamy w wielu regionach Polski, które posiadają cenne walory przyrodnicze, a także w pobliżu obszarów chronionych. Korzystamy z dobra naturalnego, jakim jest woda w procesach codziennej produkcji, korzystamy również z transportu morskiego. Swoją działalność staramy się prowadzić w pełnej zgodzie z otaczającą nas naturą. Odpowiedzialność Grupy Azoty nie kończy się na bramach naszych fabryk. Jesteśmy świadomi wpływu jaki wywieramy na środowisko. Wyznajemy zasadę zrównoważonego rozwoju. Naszym celem jest kontrola nad cyklem życia naszych produktów i wpływem, który wywierają. Dążąc do doskonałości wsłuchujemy się w głos otoczenia. Wiedza, współpraca i zorientowanie na przyszłość pozwalają nam być innowacyjną firmą, która rozwija się w sposób rozsądny.

Dostęp Polski do Morza Bałtyckiego w znaczącym stopniu determinuje naszą geopolitykę i wpływa na rodzimą gospodarkę, otwierając ją na świat – umożliwiając korzystanie z zasobów surowcowych, także tych położonych na innych, bardziej odległych obszarach, czyniąc z Polski ważny element korytarza łączącego Północ i Południe Europy.

Wykorzystując możliwości dla rozwoju gospodarczego, jakie stanowi dogodne geopolityczne położenie Polski nad brzegiem Bałtyku, należy pamiętać o zasadach zrównoważonego rozwoju i poszanowania dla środowiska naturalnego w celu dbałości o jakość naszego życia oraz przyszłych pokoleń, która warunkowana jest dostępem do czystego środowiska naturalnego i jego zasobów.

Morze Bałtyckie otrzymało status Szczególnie Wrażliwego Obszaru Morskiego (PSSA) decyzją Międzynarodowej Organizacji Morskiej – wyspecjalizowanej agendy ONZ ds. mórz i oceanów. Ochrona ekosystemu Morza Bałtyckiego, w tym zapobieganie procesowi eutrofizacji, zostało uznana za jeden z kluczowych priorytetów Programu Bałtyk. W związku z coraz większymi obawami w związku ze stanem jakości wód Morza Bałtyckiego, ważna jest dbałość o ograniczenie przedostawania się pierwiastków biogennych, przede wszystkim fosforu, do Bałtyku. Znaczący wpływ na eutrofizację wód powierzchniowych ma kwestia gospodarowania w rolnictwie i zrównoważonego nawożenia.

Badania realizowane przez Centrum Kompetencji PUŁAWY na rzecz ograniczenia eutrofizacji wód Bałtyku prezentuje przewodniczący Rady Naukowej prof. dr hab. inż. Janusz Igras:

Działania w obszarze badań i innowacji dotyczą przede wszystkim opracowania kompleksowego systemu nawożenia inteligentnego, w skład którego wchodzą innowacyjne w skali światowej nawozy otoczkowane o kontrolowanym uwalnianiu składników pokarmowych dostosowanym do tempa ich pobierania przez rośliny uprawne. Podstawowym elementem systemu jest opracowanie efektywnych ekonomicznie technologii produkcji nowych inteligentnych nawozów na bazie tworzyw biodegradowalnych. Elementem systemu jest także opracowanie  dedykowanych maszyn do aplikacji nawozów, umożliwiających optymalizację wykorzystania składników pokarmowych z nawozów. Jednym z najważniejszych elementów nawożenia inteligentnego jest opracowanie systemu wsparcia decyzji „decision suport system” opartego o aktualne zasoby informacji o produkcji rolnej, będącym praktycznym narzędziem wykorzystywanym przez rolników do zarządzania gospodarstwem.

Te i wiele innych tematów związanych z aktualnymi debatami nad zrównoważonym rozwojem Bałtyku oraz żeglugi śródlądowej w Polsce zostały poruszone w publikacjach “Bałtyk dla Wszystkich” oraz “Żegluga Śródlądowa – Odra” oraz podczas debaty na Inicjatywie Bałtyckiej. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z wydawnictwami.

Raport Bałtyk dla Wszystkich 2016