Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

III Konferencja Nauka — Biznes — Rolnictwo

  1. III Konferencja Nauka — Biznes — Rolnictwo
  2. Program
  3. Prezentacje
  4. Galeria

21 listopada 2013 roku w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się trzecia edycja konferencji „Nauka — Biznes — Rolnictwo”. Konferencja organizowana przez Centrum Kompetencji PUŁAWY została objęta honorowym patronatem organizacji Fertilizers Europe (Europejska Organizacja Producentów Nawozów zrzeszająca największe przedsiębiorstwa w Europie) oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do udziału w konfernecji zaproszeni zostali przedstawiciele świata nauki z dziedziny rolnictwa, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, agencji rządowych, przedsiębiorców rolnych i ich kooperantów, a także liderzy chemii rolnej ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce, tworzący Komitet Naukowy Centrum Kompetencji PUŁAWY.

W trakcie prezentacji, jak i debat panelowych uczestnicy sympozjum mogli zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie produkcji rolnej oraz zaprezentować aktualne potrzeby i wyzwania, przed jakimi stoi polskie rolnictwo.

Program Konferencji został skonstruowany w ten sposób, aby umożliwić nie tylko prezentację kluczowych zagadnień, ale również swobodną wymianę opinii pomiędzy ponad 200 uczestnikami spotkania. Trzy panele dyskusyjne dotyczyły kwestii nawożenia w różnych aspektach: system zaleceń nawozowych, a praktyka rolnicza, zastosowanie rolnictwa precyzyjnego oraz tendencje rozwoju w technikach nawożenia. Każdy panel to nie tylko prezentacja określonego zagadnienia, ale również szansa na dyskusję pomiędzy wszystkimi uczestnikami, a następnie okazja do swobodnej wymiany opinii w kuluarach Konferencji.

„Dzięki budowaniu relacji pomiędzy przedstawicielami nauki, biznesu oraz rolnictwa, polski rolnik korzysta z najnowszych wyników badań naukowych dotyczących nawożenia oraz planuje swoje działania w oparciu o plany biznesowe. W ostatnich latach nastąpił rewolucyjny wzrost liczby gospodarstw wykorzystujących nowoczesne i innowacyjne technologie produkcji.” powiedział Zenon Pokojski Wiceprezes Zarządu Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A., Koordynator Konsorcjum Centrum Kompetencji PUŁAWY.

„Rolnictwo jest czwartym najważniejszym sektorem gospodarki w Polsce. W związku z tym wymaga od nas szczególnej troski, zarówno ze strony producentów rolnych, polityków, jak i naukowców oraz przedstawicieli świata biznesu. Nie można bagatelizować danych statystycznych wskazujących, że tereny wiejskie zajmują 93% terytorium kraju, gdzie żyje prawie 40% ludności. Kluczowe jest zwrócenie uwagi na znaczenie rolnictwa w całokształcie gospodarki narodowej. Obecnie eksport produktów rolno-spożywczych stanowi blisko 12% całkowitej wartości polskiego eksportu. Dzięki właściwej implementacji rozwiązań naukowo-technologicznych w poszczególnych gospodarstwach, jak również rozwojowi produkcji nawozów sztucznych, Polska ma szansę stać się jednym z głównych dostawców żywności na rynek Unii Europejskiej.” podkreślił Zenon Pokojski.

W czasie konferencji przedstawiciele Centrum Kompetencji zapowiedzieli publikację raportu „Polskie rolnictwo 1989-2014” zaplanowaną na czerwiec 2014. Raport zawierać będzie informacje i analizy nt. przemian, które nastąpiły w polskim rolnictwie na przestrzeni ostatnich 25 lat. W raporcie znajdą się m.in. prognozowane kierunki rozwoju polskiego rolnictwa, bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce, dobre praktyki budowania relacji nauki z rolnictwem oraz studium nad znaczeniem i rolą biznesu w polskim rolnictwie.