Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Nauka, Biznes, Rolnictwo — nowe realia

  1. Nauka, Biznes, Rolnictwo — nowe realia
  2. Komitet naukowy
  3. Program
  4. Prezentacje
  5. Galeria

22 listopada 2012 r. w auli Puławskiej Szkoły Wyższej odbyła się konferencja „Nauka, Biznes, Rolnictwo — nowe realia” organizowana przez Centrum Kompetencji PUŁAWY pod honorowym patronatem Fertilizers Europe (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Nawozów) i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konferencja ta ma pomóc w formowaniu nowoczesnego modelu przedsiębiorcy rolnego i podnoszeniu kompetencji w obszarze sprawności gospodarowania rolników i upowszechniania badań dotyczących nawożenia.

Wydarzenie otworzył prezes zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. — Paweł Jarczewski, który nawiązał w swym przemówieniu do dyskusji toczonych na niedawnym Kongresie Europejskich Organizacji i Spółdzielni Rolniczych w Budapeszcie, który odbył się pod auspicjami Komisji Europejskiej. Przypomniał, że Unia Europejska jest w chwili obecnej częściowo uzależniona od importu żywności, sprowadzając na swój rynek ekwiwalent około 35 mln hektarów ziemi. Dlatego należy wspólnymi siłami pracować, aby europejskie rolnictwo stawiło czoło rosnącemu zapotrzebowaniu na żywność oraz utrzymaniu opłacalności i konkurencyjności produkcji rolnej. Propozycją zgłoszoną na kongresie przez Prezesa Jarczewskiego było stworzenie agro-klastra polegającego na ścisłej współpracy przemysłu surowcowego, producentów rolnych i przetwórców na wzór puławskiego Centrum Kompetencji.

W programie znalazły się też wystąpienia Zenona Pokojskiego, członka zarządu PUŁAW o dotychczasowych dokonaniach Centrum Kompetencji PUŁAWY w kształtowaniu rynku.

Podpisanie umowy konsorcjum, a w rezultacie powołanie do życia Centrum Kompetencji, to kolejny krok w realizacji naszej strategii, która zakłada budowanie oraz wzmacnianie naszych kompetencji na rynku dystrybucji nawozów sztucznych — podkreślił prezes Pokojski. — Oprócz produktów dla rolnictwa, chcemy dostarczać na rynek wiedzę o tym jak efektywnie nawozić.

W ciągu roku działalności, konsorcjum zrealizowało kilka projektów, w tym roczne studia podyplomowe dla 33 doradców rolnych w zakresie obrotu nawozami i środkami ochrony roślin realizowane na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW. Absolwenci poza dyplomem ukończenia studiów podyplomowych, otrzymają także certyfikat, upoważniający do stosowania i obrotu środków ochrony roślin przeznaczonych dla profesjonalnych użytkowników.

Realizowany jest temat badawczy „Mega Projekt” mający ocenić wpływ nowych produktów „Puław” (w porównaniu do nawozów konwencjonalnych) na wielkość i jakość plonu rzepaku, pszenicy ozimej i kukurydzy, przed wdrożeniem ich do dystrybucji. W ocenę zaangażowane są IUNG-PIB, INS, gospodarstwa rolne, a także instytuty badawcze w Czechach i Niemczech.

Kolejnym tematem praktycznym jest projekt Azomais, który koncentruje się na dopracowaniu innowacyjnej (w naszym kraju) technologii jednoczesnego wysiewu nasion kukurydzy i jej nawożenia. Trwają prace nad opracowaniem formuły nowego nawozu. Równolegle PIMR w Poznaniu opracowuje specjalistyczny agregat uprawowo-siewny z nabudowanym rozsiewaczem nawozów, przeznaczony nie tylko do wykorzystania w uprawie kukurydzy, ale także pozostałych uprawach szerokorzędowych.

W ramach Konferencji odbyły się tego dnia trzy panele.
Pierwszy: Otoczenie kreowane przez wspólną politykę rolną poprowadził Marek Zagórski z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
Drugi: Efektywność wykorzystania składników pokarmowych poprowadzili Stefan Pietrzak, z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach oraz Witold Grzebisz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Trzeci: Zrównoważone zarządzanie nawozami poprowadzili: Janusz Igras, Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach; Tadeusz Filipek, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Jan Łabętowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Program Konferencji zakończyło wystąpienie Huberta Kamoli, dyrektora pionu handlowego PUŁAW na temat nowych form komunikacji.

Konferencja „Nauka, Biznes, Rolnictwo — nowe realia” kontynuuje idee, jakie przed rokiem legły u podstaw zawiązania Centrum Kompetencji PUŁAWY. Dziś w skład Konsorcjum wchodzą: Zakłady Azotowe PUŁAWY SA, Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Puławska Szkoła Wyższa, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa — PIB w Puławach, Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie i Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku.