Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Raport 2014 – 25 lat polskiego rolnictwa

Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Patroni medialni

W ostatnim ćwierćwieczu obserwowano wiele zmian i przekształceń w polskiej gospodarce. Dotyczyły one także rolnictwa, które aktualnie znacznie różni się od tego z lat 90-tych ubiegłego stulecia oraz z początków XXI wieku.

Rolnictwo to obecnie czwarty największy sektor gospodarki w Polsce, a jego udział przy tworzeniu PKB kraju jest znacznie wyższy, niż średnio w UE. Tereny wiejskie zajmują 93% terytorium Polski, żyje na nich prawie 40% ludności. Sektor rolno-spożywczy jest znaczącym składnikiem potencjału gospodarczego państwa, gdyż stanowi blisko 8% wartości dodanej brutto ogółem. Jest też miejscem pracy blisko 20% osób czynnych zawodowo. Eksport produktów rolno-spożywczych stanowi ponad 12% całkowitej wartości polskiego eksportu. W sektorze tym od kilku lat odnotowuje się dodatni bilans w wymianie handlowej — w 2013 r. wielkość nadwyżki wymiany towarowej produktów rolno-spożywczych osiągnęła nienotowany dotąd poziom 5,7 mld euro wobec 4,3 mld euro w 2012 r. (wzrost o ponad 32%).

W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby gospodarstw nowoczesnych, wykorzystujących innowacyjne technologie produkcji. Należy także pamiętać, że ok. 1,5 mln gospodarstw objętych jest dopłatami do produkcji rolnej, co istotnie wpływa na jej rozwój. Analizy makroekonomiczne pokazują, że polskie rolnictwo, wraz z przetwórstwem spożywczym, będzie potrafiło dobrze wykorzystać szanse, które pojawiły się na skutek otwarcia dużego i zamożnego unijnego rynku żywności. Sprosta także dużej chłonności rynków wschodnich, na których polskie produkty rolno-spożywcze mają już wyrobioną dobrą markę i cieszą się dużym powodzeniem konsumentów.

Celem raportu jest pokazanie polskiego rolnictwa w obiektywnym świetle, jako sektora gospodarki zapewniającego bezpieczeństwo żywnościowe Polski, ale wpływającego także na bezpieczeństwo żywnościowe innych krajów europejskich. Chcemy także przełamać niekorzystny stereotyp dominujący obecnie w debacie publicznej w Polsce, który opisuje rolnictwo jako zacofany dział gospodarki, w który nie warto inwestować. W Raporcie zamierzamy pokazać polskie rolnictwo jako jeden z najważniejszych działów gospodarki, rozwijający się bardzo dynamicznie i przynoszący społeczeństwu wymierne korzyści.

Raport został przygotowany z myślą o wywołaniu refleksji i debaty publicznej nad modelem funkcjonowania rolnictwa w Polsce. Mamy nadzieję, że nasza praca wzbudzi dyskusję. Liczymy również na to, że jej uczestnicy odniosą się nie tylko do naszych tez oraz wniosków, lecz także zechcą zaproponować dodatkowe, konkretne rozwiązania w celu rozwoju tego ważnego sektora polskiej gospodarki.

Raport 2014 — 25 lat polskiego rolnictwa (12,5 MB)
The Report 2014 — 25 years of Polish agriculture (1,3 MB)

Czytaj więcej →