Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

prof. dr hab. inż. Janusz Igras

Instytut Nowych Syntez Chemicznych
ins.pulawy.pl

Prof. dr hab. inż. Janusz Igras jest dyrektorem naukowym w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych w Puławach. W latach 1990-2011 pracował w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Prof. Janusz Igras jest członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przewodniczącym Rady Naukowej Centrum Kompetencji PUŁAWY. Prof. Janusz Igras jest uznanym ekspertem z dziedziny nawozów i nawożenia, łączy także działalność naukową z zakresu chemii i rolnictwa. Prof. Janusz Igras jest także koordynatorem ze strony polskiej Stałego Komitetu do Badań w Rolnictwie (Standing Committe for Agriculture Research) przy Komisji Europejskiej, ekspertem Agencji Helsińskiej HELCOM ds. zanieczyszczeń obszarowych oraz ekspertem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ds. nawozów i nawożenia.

prof. dr hab. Jan Łabętowicz

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
sggw.pl

Prof. dr hab. Jan Łabętowicz jest absolwentem Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Swoją karierę zawodową związał z rolnictwem i SGGW. Na wydziale macierzystym pracuje nieprzerwanie od 1972 roku, przechodząc wszystkie szczeble kariery akademickiej od asystenta do profesora zwyczajnego.

Działalność naukowa profesora, jako specjalisty chemii rolnej i środowiskowej, obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z nawozami i nawożeniem roślin uprawnych. Ponadto wiele jego prac dotyczy także problemów rolnictwa zrównoważonego i ochrony środowiska na obszarach wiejskich. W pracy badawczej i eksperymentalnej zajmuje się w szczególności zagadnieniami agrochemicznej oceny nawozów w aspekcie ich rolniczej efektywności i skutków środowiskowych, realizowanymi głównie w skali wieloletnich statycznych doświadczeń nawozowych. Opublikował z tego zakresu jako autor lub współautor około 300 publikacji, w tym 172 oryginalnych prac naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych, 12 skryptów akademickich, podręczników i poradników zawodowych oraz 21 opracowań monograficznych. Jest także współautorem trzech patentów związanych z wytwarzaniem nawozów oraz autorem kilkudziesięciu publikacji popularnych oraz wielu ekspertyz, recenzji naukowych i prac projektowych. Uczestniczył w kilkudziesięciu grantach oraz programach badawczych krajowych i zagranicznych jako współautor lub kierownik projektu. Odbył staże naukowe za granicą oraz uczestniczył w konferencjach naukowych w wielu krajach Europy.

Jako nauczyciel akademicki był promotorem 5 przewodów doktorskich i ponad 60 prac magisterskich. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów na kierunkach studiów; rolnictwo, ochrona środowiska, biologia, inżynieria ekologiczna, z przedmiotów; chemia rolna, ochrona środowiska, chemia środowiska, przyrodnicze wykorzystanie odpadów. Uczestniczy także w kształceniu na studiach podyplomowych.

Prof. Jan Łabętowicz w latach 2000 – 2012 był kierownikiem Zakładu Chemii Rolnej w Katedrze Nauk o Środowisku Glebowym, dwukrotnie pełnił funkcje prodziekana ds. naukowych (1996/97-2001/2002) i dziekana (2002/2003-2007/2008) Wydziału Rolnictwa i Biologii. Jest członkiem Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN oraz członkiem Rady Naukowej IUNG w Puławach. Od wielu lat pełni także funkcję przewodniczącego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne był wyróżniony nagrodą I st. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kilkakrotnie nagrodami JM Rektora SGGW. Jest odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem „Zasłużony dla rolnictwa”, Złotą odznaką Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego oraz Odznaką Honorową „Za zasługi dla SGGW”.

prof. dr hab. Stanisław Krasowicz

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
iung.pulawy.pl

Stanisław Krasowicz (ur. 14.10.1950 r.) – prof. dr hab. nauk rolniczych. Od 1972 r. pracuje w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Jest zastępcą dyrektora IUNG-PIB ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych. Zainteresowania naukowe to: problemy ekonomiki i organizacji oraz regionalnego zróżnicowania produkcji rolniczej, analizy i oceny stopnia zrównoważenia gospodarstw o różnych kierunkach produkcji w zróżnicowanych warunkach siedliskowych i organizacyjno-ekonomicznych; ocena przyrodniczych i ekonomiczno-społecznych uwarunkowań rozwoju rolnictwa; poprawa efektywności transferu wyników badań do praktyki. Autor lub współautor około 300 publikacji. Sprawuje nadzór nad programem wieloletnim IUNG-PIB pt. „Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce” ustanowiony na lata 2011-2015. Członek rad naukowych: IERiGŻ PIB w Warszawie, Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Członek Komitetu Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Weterynarii Oddziału PAN w Lublinie, Członek Polskiego Towarzystwa Agronomicznego PTA oraz Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA), Członek Rady Naukowej Centrum Kompetencji PUŁAWY.

prof. dr hab. Wojciech Lipiński

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie
schr.gov.pl

Prof. dr hab. inż. Wojciech Lipiński, absolwent Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Lublinie. W latach 1990-1996 związany z KatedrąChemii Rolnej tej Uczelni jako asystent, później adiunkt. Od roku 1996 związany ze Stacją Chemiczno-Rolnicza w Lublinie, a od 2003 r. ze Stacją Chemiczno-Rolniczą w Warszawie. Od utworzenia Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w roku 2004 pełni funkcję jej dyrektora do chwili obecnej. Jest członkiem m.in. Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej IUNG – PIB w Puławach, Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej (wiceprezes Warszawskiego Oddziału). Jest autorem i współautorem ponad 300 publikacji naukowych, popularno-naukowych, opinii, ekspertyz, monografii i podręczników. Główne zainteresowania obejmują tematykę właściwości fizykochemicznych i chemicznych gleby oraz czynników warunkujących dostępność składników mineralnych dla roślin uprawnych, glebę jako główne źródło podstawowych biogenów w rolnictwie i zmiany jej właściwości fizykochemicznych oraz chemicznych pod wpływem działalności rolniczej, środowiskowe skutki nawożenia, systemy zarządzania w badaniach agrochemicznych i środowiskowych.

prof. dr hab. Tadeusz Filipek

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
up.lublin.pl

Profesor zwyczajny dr hab. Tadeusz Filipek pełni obecnie funkcję kierownika Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, gdzie pracuje od 1973 roku przechodząc kolejne etapy kariery zawodowej: doktorat w 1980 roku, habilitacja w 1987, tytuł profesora nauk rolniczych 1993.Opublikował w sumie około 250 prac, z czego oryginalnych prac naukowych 125 oraz wiele ekspertyz i innych opracowań naukowych. Zainteresowania naukowe profesora dotyczą:

  • przyczyn i skutków zakwaszenia gleb, zwłaszcza toksyczności glinu i manganu oraz immobilizacji składników pokarmowych roślin,
  • zarządzania pierwiastkami biogenicznymi, nawozowymi w środowisku rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
  • wykorzystaniu substancji niekonwencjonalnych i odpadów do nawożenia i rekultywacji gleb zdegradowanych.

Wypromował 12 inżynierów, 45 magistrów i 7 doktorów nauk rolniczych. Przebywał na krótkookresowych stażach naukowych jako „visiting professor” lub „invited speaker” w: – University of British Columbia – Vancouver, Canada; Institute of Arable Crop Research – Rothamsted Experimental Station, Great Britain; Institute of Soil Protection – ETH Zurich, Switzerland; Zagazig University – Egypt. Uczestniczył w konferencjach i sympozjach naukowych w Polsce oraz w wielu krajach Europy i świata. Był recenzentem 24 rozpraw doktorskich, 11 habilitacyjnych, 11 dorobku na tytuł profesora oraz wielu projektów badawczych, publikacji do polskich i anglojęzycznych czasopism naukowych. Pełni obecnie lub pełnił funkcje naukowo-organizacyjne: Przewodniczącego Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN, Prezesa Polskiego Towarzystwa Nawozowego Członka Rad Naukowych: IA-PAN, IUNG-PIB i INS w Puławach, Członka Rady Programowej: Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU), Polish Journal of Soil Science, Acta Agrophysica, Acta Scientiarum Polonorum, Kierownika i koordynatora wielu projektów badawczych finansowanych przez KBN/MniSzW, Członka zespołów doradczych: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Zespoły Specjalistyczne, Interdyscyplinarne, Doradcze i Zadaniowe Ministra; Zespół Specjalistyczny Nauk o Życiu, Członka Rady Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Nauki. Otrzymał odznaczenia, wyróżnienia i nagrody: Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000 rok) Złoty i Brązowy Krzyż Zasługi, Nagroda Indywidualna III stopnia Ministra Edukacji Narodowej.

prof. dr hab. Zofia Spiak

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
up.wroc.pl

Prof. dr hab. Zofia Spiak jest absolwentką Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy), gdzie od zakończenia studiów pracuje jako nauczyciel akademicki. Specjalista w dziedzinie chemii rolnej i środowiskowej, w szczególności w zakresie mikroelementów w żywieniu roślin oraz obiegu pierwiastków w systemie gleba- roślina- człowiek. W ramach badań metodycznych opracowała m.in. granicę toksyczności cynku i niklu dla roślin, a także roztwór do ekstrakcji z gleb mikroelementów przyswajalnych dla roślin. Autorka około 200 publikacji naukowych, 1 podręcznika akademickiego i 6 monografii. Kierowała lub była wykonawcą kilkunastu projektów badawczych krajowych i zagranicznych, opracowała szereg ekspertyz dla przedsiębiorców i organizacji gospodarczych. W latach 2002-2008 pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego. Wypromowała 9 doktorów i około 100 magistrów. Od 1994 roku kieruje Katedrą Żywienia Roślin i jest członkiem Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN.

prof. dr hab. Witold Grzebisz

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
puls.edu.pl

Prof. dr hab. Witold Grzebisz – od 1978 r. związany z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, gdzie obecnie kieruje Katedrą Chemii Rolnej. Od ponad 20 lat kieruje pracami związanymi z podstawowymi aspektami żywienia, systemami nawożenia i technologiami nawożenia roślin uprawnych. Autor ok. 500 publikacji, w tym 300 prac naukowych i 200 artykułów popularno-naukowych. Współpracuje z licznymi renomowanymi ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą m.in. Międzynarodowym Instytutem Potasowym w Szwajcarii i Światowym Instytutem Fosforowym w Maroku. Bliski kontakt Profesora z realiami polskiej praktyki rolniczej zaowocował licznymi opracowaniami, w tym podręcznikami i książkami popularno-naukowymi adresowanymi bezpośrednio do rolników, doradców, studentów, a także do uczniów szkół średnich. Profesor od wielu lat prowadzi również szkolenia dla rolników.

prof. dr hab. inż. Florian Gambuś

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
ur.krakow.pl

Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką, przez dwie kadencje był prodziekanem Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. Studia odbył na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Krakowie. W 1977 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera rolnictwa. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych nadała mu w 1986 r. Rada Wydziału Rolniczego AR w Krakowie po przedstawieniu rozprawy „Działanie wapnowania na sorpcję miedzi w glebie i jej przyswajalność dla roślin”, a stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii – chemii rolnej w 1993 r., na podstawie rozprawy „Metale ciężkie w wierzchniej warstwie gleb i w roślinach województwa krakowskiego”. Od 1999 r. jest profesorem nauk rolniczych, od 2008 r. zatrudnionym na stanowisku profesora zwyczajnego. Kierując Katedrą Chemii Rolnej i Środowiskowej, zajmuje się głównie chemicznymi skażeniami środowiska i analityką chemiczną. Opublikował ponad 250 różnego rodzaju opracowań, w tym 115 oryginalnych prac twórczych. Jest członkiem Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN oraz Komisji Rolnictwa PAU. Aktywnie wspiera działalność wydawniczą jako członek Rady Programowej Electronic Journal of Polish Agricultural Universities i Acta Scientiarum Polonorum oraz kolegium redakcyjnego miesięcznika AURA zajmującego się zagadnieniami ochrony środowiska.

prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
uwm.edu.pl

Prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim pracuje od 1983 roku. Jest kierownikiem Katedry Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, a od 2012 r. dodatkowo pełni funkcję Prodziekana ds. studenckich na tym samym Wydziale.  Przedmioty, których naucza to: chemia gleby, chemia rolna i chemia środowiskowa. Główne obszary zainteresowań badawczych: wpływ nawożenia na właściwości gleby, jej żyzność i produktywność; optymalizacja nawożenia roślin uprawnych; rolnicze i ekologiczne skutki ugorowania i odłogowania gleb; przyrodnicze zagospodarowanie odpadów pochodzenia organicznego.