Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Statut

 1. Statut
 2. Cele Konsorcjum i sposoby ich realizacji
 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki
 4. Organy Konsorcjum
 5. Walne Zgromadzenie Konsorcjum
 6. Koordynator Konsorcjum
 7. Rada Naukowa
 8. Biuro Konsorcjum
 9. Postanowienia wspólne dla organów Konsorcjum
 10. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Konsorcjum Centrum Kompetencji PUŁAWY, zwane dalej w treści Statutu Konsorcjum, prowadzi działalność na podstawie niniejszego Statutu, którego przyjęcie jest jedynie deklaracją współpracy, z zastrzeżeniem wyraźnie określonych w niniejszym Statucie praw i obowiązków.
 2. Konsorcjum nie posiada osobowości prawnej, jest organizacją otwartą, stanowi formułę współpracy biznesu, nauki i przedsiębiorców rolnych działających na rzecz badań naukowych, prac rozwojowych, innowacji i wdrożeń w dziedzinie rolnictwa i nawożenia.
 3. Członkami Konsorcjum mogą być jednostki badawczo – rozwojowe, szkoły wyższe, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu i inne podmioty działające w celach określonych w niniejszym Statucie.
 4. Konsorcjum swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
  Dla właściwego realizowania swoich celów może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.