Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Statut

 1. Statut
 2. Cele Konsorcjum i sposoby ich realizacji
 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki
 4. Organy Konsorcjum
 5. Walne Zgromadzenie Konsorcjum
 6. Koordynator Konsorcjum
 7. Rada Naukowa
 8. Biuro Konsorcjum
 9. Postanowienia wspólne dla organów Konsorcjum
 10. Postanowienia końcowe

D. Biuro Konsorcjum

§ 18

Biuro Konsorcjum jest pomocniczym organem Konsorcjum, wspomagającym prace Koordynatora Konsorcjum i Rady Naukowej. Biuro działa w ramach struktur organizacyjnych Koordynatora Konsorcjum.

§ 19

 1. Do podstawowych zadań Biura Konsorcjum należy:
  1. zapewnienie bieżącej obsługi administracyjno-technicznej organów Konsorcjum,
   w tym przygotowanie tekstu jednolitego Statutu Konsorcjum po wprowadzeniu zmian do Statutu przez Walne Zgromadzenie Konsorcjum i przedłożenie tego tekstu Walnemu Zgromadzeniu Konsorcjum do akceptacji;
  2. zapewnienie wymiany informacji pomiędzy członkami Konsorcjum;
  3. gromadzenie danych o możliwościach badawczych członków Konsorcjum.
 2. Koszty działalności Biura Konsorcjum pokrywają wszyscy członkowie Konsorcjum
  w zakresie określonym w Uchwale Walnego Zgromadzenia Konsorcjum na podstawie odrębnych umów o świadczenie usług zawieranych pomiędzy poszczególnymi członkami Konsorcjum a podmiotem prowadzącym Biuro Konsorcjum.