Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Statut

 1. Statut
 2. Cele Konsorcjum i sposoby ich realizacji
 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki
 4. Organy Konsorcjum
 5. Walne Zgromadzenie Konsorcjum
 6. Koordynator Konsorcjum
 7. Rada Naukowa
 8. Biuro Konsorcjum
 9. Postanowienia wspólne dla organów Konsorcjum
 10. Postanowienia końcowe

II. Cele Konsorcjum i sposoby ich realizacji

§ 2

 1. Celem Konsorcjum („Cel”) jest zbudowanie platformy współpracy pomiędzy jego członkami dla realizacji przedsięwzięć służących kształtowaniu i promowaniu nowoczesnego modelu przedsiębiorcy rolnego, podnoszeniu kompetencji w zakresie poprawy efektywności gospodarowania w rolnictwie, popularyzacji badań dotyczących nawożenia oraz budowania nowych relacji pomiędzy nauką a biznesem.
 2. Dla osiągania zamierzonego Celu członkowie Konsorcjum będą dążyć do koordynowania swoich badań naukowych, rozwojowych i wdrożeniowych, a także działalności promocyjnej oraz szkoleniowej w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań określonych w niniejszym Statucie.

§ 3

Przykładowe sposoby realizacji Celu stanowią:

 1. spotkania dyskusyjne, wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących praktycznych tematów badawczych oraz nowych lub doskonalonych procesów technologicznych w rolnictwie w tym: w produkcji nawozów, nawożeniu, ochronie roślin, nasiennictwie oraz technice rolnej;
 2. wspólne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i badawczo-wdrożeniowych ukierunkowanych na opracowanie nowych technologii i usług na zasadach określonych w odrębnych umowach zawieranych pomiędzy członkami Konsorcjum zaangażowanymi w realizację poszczególnych prac;
 3. transfer zaawansowanej wiedzy rolniczej i najlepszych dostępnych technik z tego zakresu do praktyki rolnej;
 4. wspomaganie przemysłu i producentów rolnych w pozyskiwaniu i promowaniu najnowszych rozwiązań dla ich działalności oraz poprawy ich pozycji konkurencyjnej na rynku;
 5. zwiększenie wykorzystania infrastruktury naukowo-badawczej członków Konsorcjum;
 6. pomoc we wskazaniu partnerów krajowych i zagranicznych niezbędnych do realizacji projektów;
 7. tworzenie bazy danych:
  1. tematów prac badawczych i wdrożeniowych
  2. partnerów krajowych i zagranicznych;
 8. wymiana doświadczeń między członkami Konsorcjum;
 9. występowanie do instytucji krajowych i zagranicznych z inicjatywami wspólnych badań;
 10. prowadzenie zintegrowanej działalności edukacyjnej, szkoleniowej i eksperckiej oraz organizowanie warsztatów i konferencji naukowych;
 11. promowanie wszelkich form działalności Konsorcjum.
 12. wypracowywanie opinii na temat ważnych kwestii dotyczących rozwoju rolnictwa i jego otoczenia, a wymagających zmian w uregulowaniach prawnych i przekazywanie ich osobom i instytucjom decyzyjnym.

§ 4

Konsorcjum może współpracować z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami, niezależnie od ich statusu prawnego, których działalność będzie zbliżona z Celem Konsorcjum zarówno poprzez nawiązywanie z nimi nieformalnych kontaktów jak i przystępowanie do ich struktur.