Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Statut

 1. Statut
 2. Cele Konsorcjum i sposoby ich realizacji
 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki
 4. Organy Konsorcjum
 5. Walne Zgromadzenie Konsorcjum
 6. Koordynator Konsorcjum
 7. Rada Naukowa
 8. Biuro Konsorcjum
 9. Postanowienia wspólne dla organów Konsorcjum
 10. Postanowienia końcowe

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 5

 1. Członkiem Konsorcjum może zostać każdy podmiot prowadzący działalność badawczą lub aktywnie działający na rzecz rozwoju rolnictwa, który złoży pisemną deklarację przystąpienia do Konsorcjum, zwaną dalej „deklaracją członkowską” i zostanie przyjęty w poczet członków Konsorcjum uchwałą Walnego Zgromadzenia Konsorcjum.
 2. Deklaracja członkowska, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, podmiotu ubiegającego się o przyjęcie do Konsorcjum powinna określać m.in.:
  1. problematykę branży rolnej, którą chce się zajmować w ramach współpracy;
  2. zasoby intelektualne i badawcze, którymi dysponuje lub które może udostępnić innym członkom Konsorcjum w ramach współpracy;
  3. osobę reprezentującą członka Konsorcjum wobec pozostałych członków Konsorcjum oraz na Walnym Zgromadzeniu Konsorcjum;
  4. zgodę na obowiązywanie w stosunku do danego członka Konsorcjum niniejszego Statutu.

§ 6

 1. Przyjęcie nowego członka w poczet Konsorcjum wymaga zgody 3/4 głosów Walnego Zgromadzenia Konsorcjum, w tym jednomyślnej zgody członków założycieli Konsorcjum.
 2. Uchwałę o przyjęciu w poczet członków Konsorcjum bądź o odmowie przyjęcia podejmuje Walne Zgromadzenie Konsorcjum na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej, nie później niż w terminie następnego posiedzenia Walnego Zgromadzenia Konsorcjum po złożeniu przez kandydata deklaracji członkowskiej.
  Przed podjęciem uchwały Walne Zgromadzenie Konsorcjum może zaciągnąć opinii Rady Naukowej, a także wysłuchać przedstawiciela kandydata.
 3. Informacja o przyjęciu w poczet członków Konsorcjum bądź o odmowie przyjęcia zostanie udzielona podmiotowi ubiegającemu się o członkostwo, w terminie jednego miesiąca po odbyciu Walnego Zgromadzenia Konsorcjum przez Biuro Konsorcjum.

§ 7

Niezależnie od członkostwa w Konsorcjum, członek Konsorcjum zachowuje prawa własności swoich zasobów intelektualnych i badawczych, zgodnie z § 1 ust. 1.

§ 8

Członkowie Konsorcjum dzielą się na:

 1. Członków założycieli, którzy zawarli Umowę Konsorcjum:
  1. Grupa Azoty S.A. w Tarnowie, działająca w imieniu własnym oraz reprezentowanych przez siebie Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A.
   tj. Grupy Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A., Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.,
  2. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  3. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
   w Puławach,
  4. Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach (dawniej: Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach),
  5. Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, jako następca prawny Puławskiej Szkoły Wyższej.
 2. Członków zwyczajnych, przyjętych do Konsorcjum uchwałą Walnego Zgromadzenia Konsorcjum.

§ 9

Każdy członek Konsorcjum ma prawo:

 1. pisemnej zmiany swojej deklaracji członkowskiej;
 2. udziału w pracach Konsorcjum;
 3. korzystania ze wsparcia, wiedzy i zasobów innych członków w stopniu wynikającym z poszanowania zasad poufności oraz praw własności intelektualnej na zasadach określonych w odrębnych umowach przy realizacji badań lub projektów;
 4. dostępu z poszanowaniem zasad poufności oraz praw własności intelektualnej do wszelkich informacji o pracach Konsorcjum;
 5. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Konsorcjum;
 6. powoływania się na członkostwo w Konsorcjum w ramach promocji prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

§ 10

Każdy członek Konsorcjum ma obowiązek:

 1. przestrzegania postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Konsorcjum;
 2. wykazania się dbałością o realizowanie Celów Konsorcjum i jej programu;
 3. współpracy z innymi członkami Konsorcjum w zakresie określonym w Umowie Konsorcjum, w niniejszym Statucie i w deklaracji członkowskiej;
 4. aktywnego uczestniczenia w pracach Konsorcjum;
 5. nie prowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do Konsorcjum, w rozumieniu uczestnictwa w innych konsorcjach lub organizacjach bez względu na ich formę prawną realizujących zadania tożsame z Celami i zadaniami Konsorcjum;
 6. udzielania organom Konsorcjum informacji niezbędnych do jej działalności
  z poszanowaniem zasad poufności;
 7. zachowania w tajemnicy na zasadach określonych w §11: informacji, materiałów, dokumentacji udostępnionych na dowolnym nośniku w ramach działalności Konsorcjum, zawierających dane techniczne, handlowe, ekonomiczne lub inne, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub wymagające zachowania poufności (Informacje), pod rygorem dochodzenia odszkodowania przez członka Konsorcjum, którego ujawnione niezgodnie ze Statutem informacje dotyczą. Zobowiązanie powyższe dotyczy Informacji, przekazanej z zastrzeżeniem, iż jest ona objęta zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy.

§ 11

 1. Obowiązek zachowania tajemnicy określony w §10 pkt. 6 nie dotyczy Informacji:
  1. która jest albo będzie podana do publicznej wiadomości bez winy członka Konsorcjum otrzymującego Informację,
  2. która jest już znana członkowi Konsorcjum otrzymującemu Informację przed jej otrzymaniem, co jest udowodnione na piśmie przez członka Konsorcjum otrzymującego Informację,
  3. która stanie się znana członkowi Konsorcjum otrzymującemu Informację w drodze ujawnienia przez stronę trzecią, która ma pełne prawo do ujawnienia informacji,
  4. której ujawnienie jest wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – wyłącznie w zakresie ujawniania osobom, podmiotom lub organom, które na takiej podstawie mogą domagać się ich ujawnienia.
 2. Zobowiązania określone w ust. 1 nie dotyczą ujawniania Informacji doradcom i audytorom członka Konsorcjum otrzymującego Informację oraz tym jego pracownikom lub współpracownikom, którym ujawnienie Informacji jest niezbędne do prawidłowej realizacji Celu Konsorcjum pod warunkiem, iż zostaną oni zobowiązani do zachowania w tajemnicy takich Informacji w zakresie określonym w ust. 1.
 3. Ustalenia o zachowaniu tajemnicy, zawarte w ust.1, obowiązywać będą także po przez okres 5 lat od daty ustania członkostwa, zakończenia prac w ramach Konsorcjum lub rozwiązania niniejszego Konsorcjum.
 4. W przypadku ustania członkostwa w Konsorcjum, członek Konsorcjum otrzymujący Informacje objęte tajemnicą, zobowiązuje się do zwrotu do Biura Konsorcjum przekazanych informacji wraz z pisemnym oświadczeniem, że zniszczył wszelkie kopie niezależnie od nośników, na których zostały utrwalone.

§12

Sprawy własności przemysłowej i intelektualnej, gospodarka finansowa, zakres i warunki prowadzonych zadań, regulowane są odrębnymi umowami zawieranymi przez członków Konsorcjum, zaangażowanych w realizację indywidualnych zadań Konsorcjum.

§ 13

 1. Członkostwo w Konsorcjum ustaje wskutek:
  1. rozwiązania Konsorcjum, z dniem jego rozwiązania;
  2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Walnemu Zgromadzeniu Konsorcjum z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Konsorcjum;
  3. uchwały Walnego Zgromadzenia Konsorcjum o wykluczeniu, podjętej w przypadku rażącego naruszenia obowiązków członka Konsorcjum.
 2. Członek Konsorcjum, którego dotyczy głosowanie mające za przedmiot podjęcie decyzji o jego wyłączeniu z Konsorcjum ma obowiązek wstrzymania się od uczestnictwa w głosowaniu.
 3. Uchwała o wyłączeniu z Konsorcjum członka założyciela zapada większością 4/5 głosów przy udziale, co najmniej 50% członków Konsorcjum, z zastrzeżeniem jednomyślnej zgody pozostałych członków założycieli Konsorcjum.
 4. Uchwała o wyłączeniu pozostałych członków z Konsorcjum zapada większością 3/4 głosów przy udziale, co najmniej 50% członków Konsorcjum.