Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Statut

  1. Statut
  2. Cele Konsorcjum i sposoby ich realizacji
  3. Członkowie, ich prawa i obowiązki
  4. Organy Konsorcjum
  5. Walne Zgromadzenie Konsorcjum
  6. Koordynator Konsorcjum
  7. Rada Naukowa
  8. Biuro Konsorcjum
  9. Postanowienia wspólne dla organów Konsorcjum
  10. Postanowienia końcowe

B. Koordynator Konsorcjum

§ 16

  1. Prowadzenie spraw Konsorcjum członkowie założyciele powierzają Koordynatorowi Konsorcjum, wybranemu spośród członków założycieli.
  2. Pierwszym Koordynatorem Konsorcjum jest Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. reprezentowana przez wskazanego w Umowie Konsorcjum przedstawiciela. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. będzie pełnić tę funkcję do momentu rezygnacji z pełnienia samej funkcji lub ustania członkostwa w Konsorcjum. W przypadku rezygnacji z funkcji Koordynatora lub ustania członkostwa w Konsorcjum, członkowie założyciele powierzają funkcję Koordynatora Konsorcjum innemu podmiotowi wybranemu spośród członków założycieli.
  3. Koordynator Konsorcjum:
    1. organizuje bieżącą współpracę realizatorów poszczególnych przedsięwzięć ujętych
      w planach rozwojowych i planach pracy Konsorcjum;
    2. sprawuje ogólny nadzór nad działalnością Konsorcjum;
    3. reprezentuje Konsorcjum;
    4. sprawuje nadzór nad prawidłową realizacją programów badawczych, szkoleniowych
      i wdrożeniowych, w ramach współdziałania jednostek naukowo-badawczych
      z sektorem przemysłowym;
    5. nadzoruje zgodność realizacji zadań w stosunku do przyjętych harmonogramów;
    6. gromadzi i udostępnia informacje na temat działalności Konsorcjum;
    7. powołuje i organizuje Biuro Konsorcjum zapewniające bieżącą obsługę administracyjną Konsorcjum oraz prowadzi nadzór nad jego działalnością;
    8. zwołuje obrady Walnego Zgromadzenia Konsorcjum oraz Rady Naukowej w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż 2 razy w roku, o czym ma obowiązek powiadomić wszystkich członków Konsorcjum na tydzień przed terminem obrad.
  4. Koordynator Konsorcjum może zapraszać do udziału w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Konsorcjum inne osoby, z głosem doradczym, z własnej inicjatywy lub na wniosek Walnego Zgromadzenia Konsorcjum.
  5. Koordynator Konsorcjum może powoływać okresowe zespoły wykonawcze dla realizacji doraźnych, wyraźnie określonych zadań.
  6. Siedzibą Konsorcjum jest siedziba Koordynatora.