Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Statut

 1. Statut
 2. Cele Konsorcjum i sposoby ich realizacji
 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki
 4. Organy Konsorcjum
 5. Walne Zgromadzenie Konsorcjum
 6. Koordynator Konsorcjum
 7. Rada Naukowa
 8. Biuro Konsorcjum
 9. Postanowienia wspólne dla organów Konsorcjum
 10. Postanowienia końcowe

B. Koordynator Konsorcjum

§ 16

 1. Prowadzenie spraw Konsorcjum członkowie założyciele powierzają Koordynatorowi Konsorcjum, wybranemu spośród członków założycieli.
 2. Pierwszym Koordynatorem Konsorcjum jest Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. reprezentowana przez wskazanego w Umowie Konsorcjum przedstawiciela. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. będzie pełnić tę funkcję do momentu rezygnacji z pełnienia samej funkcji lub ustania członkostwa w Konsorcjum. W przypadku rezygnacji z funkcji Koordynatora lub ustania członkostwa w Konsorcjum, członkowie założyciele powierzają funkcję Koordynatora Konsorcjum innemu podmiotowi wybranemu spośród członków założycieli.
 3. Koordynator Konsorcjum:
  1. organizuje bieżącą współpracę realizatorów poszczególnych przedsięwzięć ujętych
   w planach rozwojowych i planach pracy Konsorcjum;
  2. sprawuje ogólny nadzór nad działalnością Konsorcjum;
  3. reprezentuje Konsorcjum;
  4. sprawuje nadzór nad prawidłową realizacją programów badawczych, szkoleniowych
   i wdrożeniowych, w ramach współdziałania jednostek naukowo-badawczych
   z sektorem przemysłowym;
  5. nadzoruje zgodność realizacji zadań w stosunku do przyjętych harmonogramów;
  6. gromadzi i udostępnia informacje na temat działalności Konsorcjum;
  7. powołuje i organizuje Biuro Konsorcjum zapewniające bieżącą obsługę administracyjną Konsorcjum oraz prowadzi nadzór nad jego działalnością;
  8. zwołuje obrady Walnego Zgromadzenia Konsorcjum oraz Rady Naukowej w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż 2 razy w roku, o czym ma obowiązek powiadomić wszystkich członków Konsorcjum na tydzień przed terminem obrad.
 4. Koordynator Konsorcjum może zapraszać do udziału w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Konsorcjum inne osoby, z głosem doradczym, z własnej inicjatywy lub na wniosek Walnego Zgromadzenia Konsorcjum.
 5. Koordynator Konsorcjum może powoływać okresowe zespoły wykonawcze dla realizacji doraźnych, wyraźnie określonych zadań.
 6. Siedzibą Konsorcjum jest siedziba Koordynatora.