Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Statut

 1. Statut
 2. Cele Konsorcjum i sposoby ich realizacji
 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki
 4. Organy Konsorcjum
 5. Walne Zgromadzenie Konsorcjum
 6. Koordynator Konsorcjum
 7. Rada Naukowa
 8. Biuro Konsorcjum
 9. Postanowienia wspólne dla organów Konsorcjum
 10. Postanowienia końcowe

IV. Organy Konsorcjum

§ 14

 1. Organami Konsorcjum są:
  1. Walne Zgromadzenie Konsorcjum;
  2. Koordynator Konsorcjum;
  3. Rada Naukowa Konsorcjum;
 2. Organami pomocniczymi Konsorcjum są:
  1. Biuro Konsorcjum;
  2. Zespoły Problemowe, tworzone w miarę potrzeby.
 3. W pracach organów Konsorcjum mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni eksperci.