Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Statut

 1. Statut
 2. Cele Konsorcjum i sposoby ich realizacji
 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki
 4. Organy Konsorcjum
 5. Walne Zgromadzenie Konsorcjum
 6. Koordynator Konsorcjum
 7. Rada Naukowa
 8. Biuro Konsorcjum
 9. Postanowienia wspólne dla organów Konsorcjum
 10. Postanowienia końcowe

V. Postanowienia końcowe

§ 23

 1. Pierwotną treść Statutu opracowali i zatwierdzili poprzez swoich przedstawicieli wszyscy członkowie założyciele.
 2. Zmiana Statutu Konsorcjum może być uchwalona przez Walne Zgromadzenie Konsorcjum, większością 3/4 ważnie oddanych głosów, przy obecności, co najmniej 50% członków Konsorcjum, z zastrzeżeniem jednomyślnej zgody członków założycieli Konsorcjum.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Konsorcjum może być podjęta tylko na zwołanym w tym celu Walnym Zgromadzeniu Konsorcjum. W głosowaniu wymagana jest większość 4/5 głosów przy obecności, co najmniej 50% członków Konsorcjum, z zastrzeżeniem jednomyślnej zgody członków założycieli Konsorcjum.

§ 24

Niniejszy Statut został wprowadzony uchwałą Walnego Zgromadzenia Konsorcjum z dnia 04.03.2015 r.