Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Statut

 1. Statut
 2. Cele Konsorcjum i sposoby ich realizacji
 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki
 4. Organy Konsorcjum
 5. Walne Zgromadzenie Konsorcjum
 6. Koordynator Konsorcjum
 7. Rada Naukowa
 8. Biuro Konsorcjum
 9. Postanowienia wspólne dla organów Konsorcjum
 10. Postanowienia końcowe

C. Rada Naukowa

§ 17

 1. Rada Naukowa jest organem opiniodawczo – doradczym Walnego Zgromadzenia Konsorcjum w definiowaniu zadań badawczych i ich zakresu. Rada Naukowa składa się z 5 do 9 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie Konsorcjum na okres dwóch lat.W czasie trwania kadencji Rady Naukowej, Walnemu Zgromadzeniu Konsorcjum przysługuje prawo do rozszerzenia składu Rady Naukowej o nie więcej niż czterech członków. Uchwała o rozszerzenie składu Rady Naukowej zapada większością 4/5 głosów przy udziale, co najmniej 50% członków Konsorcjum.
 2. Członkowie założyciele mają prawo do wskazania po 1 przedstawicielu do Rady Naukowej, pozostałych członków Rady Naukowej wybiera Walne Zgromadzenie Konsorcjum.
 3. Rada Naukowa wydaje opinie o przygotowaniu osobowym i merytorycznym jednostek badawczych Stron Konsorcjum, wyznaczanych przez Walne Zgromadzenie Konsorcjum do realizacji konkretnych zadań badawczych.
 4. Rada Naukowa opiniuje zasadność, prowadzenie, zakres i realizacje prac badawczych wykonanych przez członków Konsorcjum.
 5. Rada Naukowa działa w oparciu o przyjęty przez siebie regulamin, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Konsorcjum.
 6. Pracami Rady Naukowej kieruje Przewodniczący Rady wybrany spośród jej członków i zaakceptowany przez Walne Zgromadzenie Konsorcjum.