Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Statut

 1. Statut
 2. Cele Konsorcjum i sposoby ich realizacji
 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki
 4. Organy Konsorcjum
 5. Walne Zgromadzenie Konsorcjum
 6. Koordynator Konsorcjum
 7. Rada Naukowa
 8. Biuro Konsorcjum
 9. Postanowienia wspólne dla organów Konsorcjum
 10. Postanowienia końcowe

A. Walne Zgromadzenie Konsorcjum

§ 15

 1. Walne Zgromadzenie Konsorcjum podejmuje decyzje w formie uchwał w sprawach najistotniejszych dla prowadzonej działalności Konsorcjum.
 2. Walne Zgromadzenie Konsorcjum jest utworzone przez przedstawicieli wszystkich członków Konsorcjum zgodnie z Umową Konsorcjum, z niniejszym Statutem i z deklaracjami członkowskimi.
 3. Członkowie założyciele wskazują po 2 swoich przedstawicieli do Walnego Zgromadzenia Konsorcjum. Każdy z członków założycieli dysponuje 2 głosami podczas posiedzeń Walnego Zgromadzenia Konsorcjum.
 4. Członkowie zwyczajni wskazują po 1 swoim przedstawicielu do Walnego Zgromadzenia Konsorcjum. Każdy z członków zwyczajnych dysponuje 1 głosem podczas posiedzeń Walnego Zgromadzenia Konsorcjum.
 5. Walne Zgromadzenie Konsorcjum działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 6. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Konsorcjum należy:
  1. dokonywanie zmian w Statucie Konsorcjum;
  2. przyjmowanie i wykluczanie członków;
  3. określanie zadań członków Konsorcjum, zgodnych z Umową Konsorcjum, niniejszym Statutem i ich deklaracjami członkowskimi;
  4. ustalanie ogólnych kierunków działalności Konsorcjum;
  5. podejmowanie decyzji, wyrażanie opinii, składanie oświadczeń i występowanie
   z wnioskami we wszystkich sprawach przewidzianych przez przepisy prawa i Statut Konsorcjum;
  6. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności Konsorcjum;
  7. uchwalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej, programów badawczych, szkoleniowych, wdrożeniowych oraz innych projektów realizowanych w ramach Konsorcjum;
  8. powoływanie Zespołów Problemowych;
  9. przekształcenie lub rozwiązanie Konsorcjum;
  10. powoływanie Rady Naukowej.
 7. Walne Zgromadzenie Konsorcjum działa samodzielnie albo przez swoje organy ustanowione zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Konsorcjum.
 8. W sprawach należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia Konsorcjum z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Statutu uchwały są podejmowane:
  1. zwykłą większością głosów przy obecności minimum 50% przedstawicieli członków Konsorcjum w pierwszym terminie zwołania Walnego Zgromadzenia Konsorcjum; albo
  2. zwykłą większością głosów bez wymaganej minimalnej liczby przedstawicieli członków Konsorcjum w drugim terminie zwołania Walnego Zgromadzenia Konsorcjum.
 9. Uchwały Walnego Zgromadzenia Konsorcjum podejmowane są w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem możliwości przeprowadzenia głosowania tajnego na żądanie 1/3 obecnych członków Konsorcjum, w przypadku podejmowania decyzji o przyjęciu lub wykluczeniu członka Konsorcjum.
 10. Przy obliczaniu głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
 11. Uchwały Walnego Zgromadzenia Konsorcjum, podjęte w sprawach należących do zakresu działania Konsorcjum są wiążące dla wszystkich członków Konsorcjum o ile nie naruszają uzasadnionych interesów członka Konsorcjum, którego obowiązków lub praw dotyczą wynikających przede wszystkim z ochrony własności intelektualnej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub zasad uczciwej konkurencji.
 12. Członkowie Walnego Zgromadzenia Konsorcjum mają prawo występowania z wnioskami i zapytaniami do Koordynatora Konsorcjum.