Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Statut

 1. Statut
 2. Cele Konsorcjum i sposoby ich realizacji
 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki
 4. Organy Konsorcjum
 5. Walne Zgromadzenie Konsorcjum
 6. Koordynator Konsorcjum
 7. Rada Naukowa
 8. Biuro Konsorcjum
 9. Postanowienia wspólne dla organów Konsorcjum
 10. Postanowienia końcowe

E. Postanowienia wspólne dla organów Konsorcjum

§ 20

Przy realizacji zadań organy Konsorcjum kierują się zasadą maksymalnego wspierania możliwości badawczych członków Konsorcjum z uwzględnieniem ich komplementarności, a także z poszanowaniem zasad poufności i uczciwej konkurencji.

§ 21

 1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umów, o których mowa w § 3 pkt 2 zawieranych pomiędzy członkami Konsorcjum uczestniczącymi w realizacji projektów, zakłada się finansowanie nakładów związanych z działalnością Konsorcjum ze środków własnych członków Konsorcjum. W miarę możliwości, przy finansowaniu działalności Konsorcjum, wykorzystywane będą środki funduszy strukturalnych, programów ramowych UE, dotacji oraz innych dostępnych źródeł finansowania.
 2. Konsorcjum nie pokrywa ewentualnych kosztów udziału w pracach organów Konsorcjum osób desygnowanych i zaproszonych – koszty te są ponoszone przez poszczególnych członków Konsorcjum za uczestników tych prac.

§ 22

Zasady postępowania z projektami zgłaszanymi przez członków Konsorcjum:

 1. zgłaszania projektowe powinny pokrywać się z Celami Konsorcjum;
 2. zgłoszenia projektowe mogą być inicjowane przez wszystkich członków Konsorcjum lub poszczególnych jej członków;
 3. podstawą do umieszczenia w wykazie zgłoszeń projektowych jest „Karta zgłoszenia projektu”, która powinna zawierać:
  1. temat i kierownika projektu;
  2. uzasadnienie merytoryczne zgłoszonego projektu, tj. celowość realizacji prac
   oraz wstępne założenia do projektu;
  3. uwarunkowania kosztowe, ekonomiczne, rynkowe, organizacyjne i prawne oraz efekty ekonomiczne przedsięwzięcia.
 4. zgłoszenia projektowe składane są do Biura Konsorcjum;
 5. wstępnej weryfikacji zgłoszeń projektowych dokonuje Koordynator Konsorcjum i kieruje do zaopiniowania Radzie Naukowej;
 6. Rada Naukowa ocenia merytorycznie zgłaszane projekty;
 7. Walne Zgromadzenie Konsorcjum na podstawie „Karty zgłoszenia projektu” i oceny merytorycznej Rady Naukowej podejmuje pozytywną bądź negatywną decyzję dotyczącą realizacji zgłaszanego projektu;
 8. w przypadku pozytywnej decyzji dotyczącej zgłoszenia projektowego Walne Zgromadzenie Konsorcjum powołuje Zespół realizacyjny projektu, określając jednocześnie zasady jego działania.